شهريور 1393

معرفی بیمار مبتلا به PFAPA

بیمار دختر بچه 4 ساله ای است که سابقه حمله های گلودرد چرکی مکرر را داشته و چندین بار به پزشک مراجعه نموده و در نهایت مدت دو روز در یکی از بیمارستانهای تهران بستری و سپس سایمتیدین خوراکی دریافت کرد . او بدنبال مصرف دارو بدون بهبودی دچار عود بیماری شده تعداد حملاتش بیشتر گردید . در آزمایشات انجام شده نوتروپنی نداشت . ارزیابی مغز استخوان نرمال بود ، ایمونوگلوبولین ها در حد نرمال بودند .

جلسه معرفی بیمار در مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 92.10.21

جلسه در مورخ 21.10.92با حضور اساتید محترم دکتر عبدالله کریمی، دکتر علیرضا فهیم زاد ، دکتر شهناز آؤمین ، دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی ، دکتر رکسانا منصور غنایی ، دکتر فریده شیوا و دکتر فریبا شیروانی برگزار شد .
در این جلسات معمولا یک ژورنال در رابظه  بابیمار مورد بحث در آن جلسه توسط فلوی محترم عفونی اطفال معرفی میگردد و سپس بیمار مربوطه معرفی شده و در مورد بیمار بحث انجام میشود.

سمینار واکسیناسیون در شرایط خاص

سمینار واکسیناسیون در شرایط خاص در تاریخ 7 تا 9 1393 تالار امام خمینی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار میگردد. در این سمینار مسئولین محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کلیه پزشکان شرکت مینمایند . برنامه این سمینار پربار به پیوست میباشد.

 

شوک سپتیک و تازه های درمان آن

یافته های بالینی بیماران مبتلا به شوک سپتیک متغیر است ولی علایمی مانند تب ، ظاهر بیمار و توکسیک و ادم (در نتیجه تراوش از عروق مویرگی)دیده میشود.در این بیماران کاهش مقاومت عروق سیستمیک (نبض ضربه ای و capillary refill نرمال) و یا افزایش مقاومت عروق سیستمیک (کاهش capillary refill ، کم شدن فشار نبضهای محیطی ) ملاحظه میگردد.

شناسایی و درمان عفونتهای ایجاد شده با Extended Spectrom Betalactamase

ارگانیسم های ESBL آنزیمهایی تولید میکنند که حلقه بتالاکتاماز را میشکندو به این ترتیب آنتی بیوتیک های گروه پنی سیلین و سفالوسپورینها را بی اثر مینماید .

استافیلوکوک مقاوم به وانکومایسین

استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین  از سال 1961 شناخته شده است . موارد مقاومت پس از آن، در سطح جهانی در کشورهای آمریکا ، فرانسه ، کره ، آفریقای جنوبی و برزیل دیده شد  . افزایش مصرف وانکومایسین که اثر ضعیف کشندگی با مکانیسم اثر روی دیواره سلول دارد منجر به افزایش موارد مقاوم شده و در سال 1997 اولین بار مواردی از استافیلوکوک در جهان گزارش شد که وانکومایسین روی آن اثر درمانی نداشت.