مهر 1393

برگزاری سمینار واکسیناسیون در شرایط خاص توسط مرکز تحقیقات عفونی اطفال در سال 1393

مرکز تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد در تاریخ 7 لغایت 9 آبان ماه سالجاری سمینار واکسیناسیون در شرایط خاص  را در سالن همایش های بین المللی امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار نماید.

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 92/11/19

جلسه 19/11/92

جلسه با حضور اساتیددکتر عبدالله کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر شیوا ، دکتر غنایی ، دکتر پورمشتاق ،دکتر شیروانی برگزارشد

تشخیص آمپیم سابدورال بوده است

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 92/11/12معرفی بیمار با اسهال و راش و درد مفاصل

معرفی بیمار در تاریخ 12/11/92 :

جلسه با حضور اساتید دکتر کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد، دکتر شیوا ، دکتر غنایی و دکتر شیروانی برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عونی اطفال در تاریخ 92/10/28 در مورد سلولیت پره سپتال

جلسه معرفی بیمار در مرکز تحقیقات عفونی اطفال در بیمارستان مفید با حضور اساتید دکتر عبدالله کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد، دکتر رفیعی طباطبایی ، دکتر شیوا ، دکتر غنایی ودکتر شیروانی در مورخ 28/10/92برگزارشد

در ابتدا ژورنال توسط دکتر اکبری زاده برگزارشد:

Malcolm A Buchana.Mnagement of periorbital and orbital cellulitis.Pediatrics and child health.2012;22(2):47-84

 

سلولیت سپتال وپره سپتال :

Antibiotic resistance pattern of Ecoli and Acinetobacter in Imam Hossein Hospital(June-Sep 2014)Tehran/IRAN

Antibiotic resistance pattern of  Ecoli and Acinetobacter in Imam Hossein Hospital(June-Sep 2014)Tehran/IRAN

Fariba Shirvani1,Masomeh Foromand2,Samaneh Mansori3,Arsham Mostofi4

     Pediatric infectious 1-diseases  subspecialist,Associate Professor,Shaheed Beheshti university of Medical Sciences

2-      Laboratory Assistant in microbiology, Imam Hossein Hospital