فروردين 1394

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.1.29

جلسه در مورخ 29/1/94 با حضور دکتر آرمین ، فهیم زاد ، قنایی ، پورمشتاق شیروانی ، شیوا ، طباطبایی برگزار شد در این جلسه دو بیمار مطرح و در مورد آنها صحبت شد. بیمار اول: بیمار دچار تورم مفصل زانوی سمت راست شده بود تورم و التهاب در زانو وران و ساق پای راست در حال افزایش و تندرنس شدید درد و بی حرکتی داشت و در مایع مفصل گلبولهای سفید و قرمز داشت و اتاق عمل رفت و در مایع مفصل گلبول سفید 21000 و گلبول قرمز 40000 داشت.