تير 1394

تزریق واکسن پنوموکوک برای کودکم

واکسن پنوموکوک:
واکسن پنوموکوک از واکسن هایی است که برنامه واکسیناسیون کشورهایی مانند آمریکا  میباشد .
کودک شما طبق توصیه پزشک لازم است استامینوفن دریافت کند .
این واکسن هر دو ماه یک بار در سن 2 و 4 و 6 ماه تزریق میگردد . اولین تزریق میتواند در شش هفتگی انجام شود و فاصله بین دوزها حداقل میتواند یک ماه باشد . تزریق چهارم در سن 11 تا 15 ماه انجام میگردد .