شهريور 1394

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.7.4داروهای ضد قارچ وبیمارباتب و راش ماکولوپاپولر

جلسه با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد ، قنایی ، جعفری ،شیوا، شیروانی در مورخ 94.7.4 در مرکز تحقیقات عفونی اطفال برگزار شد
New Antifungal Agents in Pediatric Practice. Dr Arunaloke Chakrabarti, Professor, Department of Medical Microbiology, PGIMER, Chandigarh 160 012, India. E-mail: arunaloke@hotmail.com [2009]     

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در94.6.28کرایتریای جونز وبیماری CGD

جلسه در مورخ 28.6.94با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، شیوا ، قنایی ، شیروانی ، پورمشتاق و جعفری برگزار شد
در ابتدا یک ژورنال ر مورد تغییر چهره تب روماتیسمی توسط فلوی محترم خانم دکتر مقدم مطرح شد  .
Revision of the Jones Criteria for the Diagnosis of Acute Rheumatic Fever in the Era of Doppler Echocardiography.
A Scientific Statement From the American Heart Association