آذر 1394

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.9.14 در مورد سندرم لب میانی

جلسه در مورخ 94.9.14 با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، فهیم زاد ، قنایی ، شیوا ، شیروانی ، پورمشتلق ، جعفری برگزار شد
در ابتدا دکتر سخاوی در مورد سندرم لب میانی سخنرانی فرمودند

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 94.9.7در مورد واکسن آنفلوآنزا

جلسه مورخ 94.9.7در مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور دکتر کریمی ،طباطبایی ،  شیروانی ، پورمشتاق ، فهیم زاد ، آرمین ، قناعی ، شیوا برگزارشد
در ابتدا دکتر طباطبایی در مورد واکسن آنفلوآنزا مطالبی را بیان فرمودند.
واکسن آنفلوآنزا