بهمن 1394

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 94.11.17 در مورد انفیلتراسیون های جدید ریوی و بیمار با لوپوس و سل

جلسه در مورخ 17/11/94 با حضور دکتر کریمی ، طباطبایی ، شیوا ، شیروانی ، قنایی ، فهیم زاد ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد .
در ابتدا دکتر سخاوی در مورد انفیلتراسیونهای جدید ریوی در بیماران و تشخیصهای افتراقی آن ژورنالی را ارائه نمودند