فروردين 1395

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/1/21در مورد ارتباط واکسیناسیون و کاوازاکی و انسفالیت واریسلایی

جلسه در مورخ 21/1/94 با حضور دکتر کریمی ، شیوا ، قنایی ، شیروانی ، فهیم زاد ، طباطبایی برگزار شد .
در ابتدا دکتر مقدم فلوی محترم عفونی در مورد ارتباط بین واکسیناسیون و کاوازاکی ژورنالی را مطرح کردند.

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورد برونشیولیت و عفونت ریه در کودکان مبتلا به cf در مورخ 94.12.22

جلسه در مورخ 94/12/22 با حضور استاد کریمی و دکتر طباطبایی و پورمشتاق و شیوا و قنایی و شیروانی و فهیم زاد برگزار شد
در ابتدا فلوی محترم عفونی بزرگسالان در مورد برونشیولیت صحبت کردند و نکات مهم در صحبت ایشان شامل موارد زیر بود :

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورد پریتونیت صفاقی در کودکان تحت دیالیز صفاقی در مورخ 94.12.15

جلسه در مورخ 94/12/15  با حضور اساتید محترم دکتر کریمی و دکتر قنایی و دکتر فهیم زاد و دکتر طباطبایی و دکتر شیوا و قنایی و پورمشتاق و شیروانی برگزار شد .

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

روزگار میگذرد هر اتفاق نشانه ای از گذشت ایام بر ماست . باشد که پند گیریم و زمان را همجون دانه های گرد به دست باد روزگار نسپاریم . دریغ از روزهای رفته خوردن شاید برای روزهای آینده باقی از عمر هشداری باشد.