ارديبهشت 1395

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورد پنومونی نکروزان در مورخ 95.2.11در مرکز تحقیقات عفونی اطفال برگزار شد

جلسه در مورخ 11/2/95 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، قنایی ، شیوا ، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد
در ابتدا کودک 8 ساله با سابقه تب و سرفه معرفی گردید .