تير 1395

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/3/1 ارائه مقاله در مورد کولیستین

جلسه در مورخ 1/3/95 با حضور دکتر کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی برگزار شد .
در ابتدا در مورد کلیستین و اثرات و عوارض آن توسط خانم عظیمی مطالبی ارائه شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/4/26 معرفی بیمار با عفونت cmv و نقص ایمنی

جلسه در مورخ 26/4/95 با حضور دکتر کریمی و طباطبایی و فهیم زاد وآرمین و شیوا و قنایی و پورمشتاق و شیروانی و همکاران محترم بخش ایمونولوژیِ برگزار شد
در ابتدا دکتر سخاوی در مورد درمان و علایم عفونت cmv در کودکان دچار نقص ایمنی صحبت کردند .

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/2/25 پنومونی آتیپیک و معرفی بیمار با لکوسیتوز و ضایعات پوسچولار پوستی

جلسه مورخ 25/2/95 با حضور دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق برگزار شد .
در ابتدا مطلبی در مورد پنومونی آتی پیک توسط خانم دکتر مقدم گفته شد .

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/2/18 معرفی بیمار با تب طولانی و نوتروپنی

جلسه در مورخ 95.2.18 با حضور استاد کریمی ، دکتر ارمین ، دکتر قنایی ، دکتر فهیم زاد ، کتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق ، دکتر رفیعی طباطبایی ، دکتر چاووش زاده ، دکتر بابایی برگزار شد.