روزگار سخت گیر

ای که بر ما سخت گیری روزگار                                    باش با ما دوست ای نیکو تبار 
ما که با تو کینه ای ناداشتیم                                          ما تو را بامهرو خو پنداشتیم
رسم تو همواره ویران کردن است                                   ما ندانسته تورا امید واهی داشتیم 
کنایه از بیرحمی روزگار و دل بستن بیهوده ما به ان 

سمینار ارتباط بین بیماریهای عفونی و غیر عفونی با تغذیه در 14 و15 مهر 1395

سمینار ارتباط بین بیماریهای عفونی و غیر عفونی با تغذیه در تاریخ 14 و 15 مهر 1395 در تالار قایم بیمارستان مفید به دبیری بنده و ریاست دکتر عبدالله کریمی برگزار میشود. دبیر اجرایی دکتر سعید مهام بوده . کارشناس اجرایی سرکار خانم کیمیا سیفی است . این سمینار بسیار آموزنده است و کلیه اساتید صاحب نظر در ان به سخنرانی و تبادل نظر میپردازند .