مرداد 1395

روزگار سخت گیر

ای که بر ما سخت گیری روزگار                                    باش با ما دوست ای نیکو تبار 
ما که با تو کینه ای ناداشتیم                                          ما تو را بامهرو خو پنداشتیم
رسم تو همواره ویران کردن است                                   ما ندانسته تورا امید واهی داشتیم 
کنایه از بیرحمی روزگار و دل بستن بیهوده ما به ان 

سمینار ارتباط بین بیماریهای عفونی و غیر عفونی با تغذیه در 14 و15 مهر 1395

سمینار ارتباط بین بیماریهای عفونی و غیر عفونی با تغذیه در تاریخ 14 و 15 مهر 1395 در تالار قایم بیمارستان مفید به دبیری بنده و ریاست دکتر عبدالله کریمی برگزار میشود. دبیر اجرایی دکتر سعید مهام بوده . کارشناس اجرایی سرکار خانم کیمیا سیفی است . این سمینار بسیار آموزنده است و کلیه اساتید صاحب نظر در ان به سخنرانی و تبادل نظر میپردازند .