آذر 1395

حرف دل

حرف دل در شب بارانی قلبت                                  با هزاران تب و تاب از برایت گفتم 
سایه عشق به رویت افتاد                                       گونه نم زده ات رنگین شد 
آه از من که ز تو دور شدم                                     امدم باز و دلت شهد و شکر آگین شد 95/9/13

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/8/22 در مورد تب دوره ای و معرفی بیمار با اسپلنومگالی وپان سیتوپنی

جلسه در مورخ 95.8.22با حضور دکتر کریمی، فهیم زاد، طباطبایی، آرمین ، قنایی، شیروانی، پورمشتاق برگزار شد
در ابتدا مسئولین شرکت تارگوسید در مورد این دارو صحبت کردند و در سخنرانی گفته شد که MRSA در 80 درصد عفونتهای پوست دیده میشود و پیشنهاد شد که در موارد انتخابی از تارگوسید در درمان این بیماران استفاده شود .

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/7/18 در مورد انفلوآنزا و معرفی بیمار با پنومونی آتیپیک

جلسه با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، قنایی ، شیوا، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 95.7.17در مرکز تحقیقات عفونی اطفال برگزارشد .
در ابتدا دکتر سخاوی در مورد بیماری انفلوآنزا صحبت کردند.

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/6/6 در مورد میوکاردیت و پریکاردیت

جلسه در مورخ6/6/95 در مرکز تحقیقات عفونی با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، شیوا ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/5/30 درمورد MIC,MBCو معرفی بیمار با آرتریت

جلسه در مورخ 95.5.30 با حضور دکتر کریمی ، شیوا ، طباطبایی ، فهیم زاد ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد
در ابتدا خانم دکتر عظیمی در مورد MBC, MIC  صحبت کردند .