دى 1395

اشک

ای که چشمان سیاهت غم زده                                    اشک بر پهنای دشت سینه ات ماتم زده
دور باد این چشم زیبا از غبار                                    حالیا شادی و خوشحالی بیار 29/10/95