اسفند 1395

غم

درمقام غمت از شب به سحر آمده ام                                             خسته ای دوست ز غمزار دگر امده ام

باز هم امده ام کزقدمت می نوشم                                                باز میگردم و در یافتنت میکوشم

باز مییابمت ای ساحر صبح شب من                                           از چه خاموش بمانم مه غم آغوشم

سمینار ارتباط بین بیماریهای عفونی و غیر عفونی با تغذیه در مورخ 14 و 15 مهر ماه 1395 برگزار شد

این سمینار با جضور اساتید برجسته در رشته های مختلف فوق تخصصی اطفال و اساتید تغذیه مدعو از کل کشور برگزار گردید .محل برگزاری این سمینار در تالار قائم بیمارستان مفید بود . در این سمینار کلیه مباحث در زمینه های کختلف تغذیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .