فروردين 1396

جلسه در مورخ 95.913 با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد، طباطبایی ، آرمین ، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی در مورد اوتیت میانی برگزار شد

62درصد کودکان در یک سال و 82 درصد تا سه سال دچار اوتیت میشوند. عفونت گوش میانی سه تا طیف دارد Chronic suppurrative otitis media,Acute otitis media,Otits media with effusion . عدم تهویه لوله استاش و عدم وجود فشار منفی در اطراف شیپور استاش احتمال اتیت میانی را بیشتر میکند . عدم خوردن شیر مادر باعث استعداد به عفونت میشود .