ارديبهشت 1396

گریه

منم در گریه غرق و خسته و زار                                                      نمیبینم در این غمخانه گل زار

نشستم چشم بر در تا ببینم                                                               گل رو وفای موی دلدار

کسی گفتا مرا ای خانه بر اب                                                          دل از این خانه بر کن تا بیابی

                                         صفا پاکی سلامت عشق بسیار96.2.15