مرداد 1396

بمان

ای پریچهره به ابرویت قسم                                                      برنشیمنگاه گیسویت قسم 

می نشین بر پای من ای مه لقا                                                     می نخواهم شدزچشمانت رها

زناز غمزه ات پرشد هوایم                                                      خرامان میهمان شو بر سرایم

به یمن اشنایی با تو یارم                                                         به قلبم ذکر حمدالله دارم