بمان

ای پریچهره به ابرویت قسم                                                      برنشیمنگاه گیسویت قسم 

می نشین بر پای من ای مه لقا                                                     می نخواهم شدزچشمانت رها

زناز غمزه ات پرشد هوایم                                                      خرامان میهمان شو بر سرایم

به یمن اشنایی با تو یارم                                                         به قلبم ذکر حمدالله دارم