شهريور 1396

زنهار

بر مجال ذهن من منشین تو هان                      نیست بر دریای ذهنم مرزبان

قایق عشقت که در دریا فتاد                           کی تواند شد نجات از رویداد

می بریزم بر سبویت جرعه ها                         تا نمایم قلب غمگینت رها

بر تو زینهار است ای مست و ملول                  نیک بنگر بر کجایی گرم ولول

سفره دل بهر هر کس وا نکن                          سینه را بر هیچکس افشا نکن

سهراب

به افق رویدادها مینویسم

وخم شدگی شب را در اوج پی میگیرم

سهراب مینوشت از الهام و خستگی تاریک

در نفس دیدار لفظ میریخت

به هجای طبیعت احترام میگذاشت

و در شرم کفش روی سنگ سر به زیر میانداخت

او در بند کلمات نمینواخت

در سرداب زمان گم نمیشد

و در فراخ کلمات همه بی شکلی ها را شکل میداد

او به کتابت احساس پایبند بود

و به تشکیل قطرات باران به دور یک نقطه غم

و مینوشت کلام وار

فروبستن

لب فروبستم ز دنیا دوستان 

مینخواهم گفت این راز نهان 

باز هم خواهم که از خود وانهم 

صحنه اندر مسند رویا نهم 

بازمیخواهم که در این زندگی 

بازیابم لحظه بالندگی 

پس بخواهم شد زغم آزاد و شاد 

ایم اندر راه و بر خوانم صلوت

پروانه و شمع

چوپروانه به نزد شمع یارم                              توان پرزدن در فکر دارم 

به پروازم چراغ شمع افروخت                           مرا بال و پر و شاخک همه سوخت

به شمع عشق من ای یار زنهار                           پر پروانه از اتش نهان دار

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/6/11 درمورد گایدلاین درمان وپ و هپ و معرفی بیمار با هیدروسفالی و عفونت شنت مغزی

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 4و11/6/96 با حضور استاد کریمی ، دکتر ارمین ، طباطبایی ، فهیم زاد و شیروانی برگزار شد

در این جلسه در مورد درمان VAP and HAP در IDSA توسط دکتر میر رحیمی صحبت گردید