ارديبهشت 1397

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات در مورخ 96.7.22 در مورد مننژیت در نوزاد

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ  96.7.22 برگزار شد

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

اعضای شورای آموزشی: دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات در مورخ 96.7.15 در مورد عفونتهای کاندیدایی و قارچی و بیماران پنومونی برگزار شد

جلسه  شورای آموزشی مرکز تحقیقات در مورخ 96.7.15 در مورد عفونتهای  کاندیدایی و قارچی و بیماران پنومونی برگزار شد

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

اعضای شورای آموزشی : دکتر آرمین ،  دکتر فهیم زاد ، دکتر طباطبایی ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق