خرداد 1397

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/12/12 درمورد تشخیص عفونت CMV و بیمار با آبسه پسواس

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.12.12 در مزکز تحقیقات عفونی برگزار شد

اعضای شور:دکترطباطبایی ، آؤمین ، فهیم زاد، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی

هماهنگ کننده : دکتر کریمی

Definitions of Cytomegalovirus Infection and Disease in Transplant Patients for Use in Clinical Trials

 Per Ljungman • CID 2017:64 (1 January)and 2002

IDSA

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/12/5 درمورد داکتیلیت و معرفی بیمار مبتلا به داکتیلیت

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.12.5 در مرکز تحقیقات عفونی برگزار شد

اعضای شورا:دکترطباطبایی ، آرمین ، فهیم زاد، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی

هماهنگ کننده :استاد دکتر کریمی

داکتیلیت در کودکان :(انگشتان سوسیسی)

تورم منتشردر تمام طول انگشت است که بدلیل التهاب مفصل و بافت نرم اطراف آن است . علت ان میتواند پسوریازیس و سیکل سل و سارکوئیدوز و سل و مایکوباکتریوم غیر سلی و سفلیس و بدخیمی و نقرس دیده میشود

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/11/28 درمورد سینوزین و معرفی بیمار با LADS

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.11.28 در مرکز تحقیقات عفونی برگزار شد

اعضای شورا:دکترطباطبایی ، آرمین ، فهیم زاد، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی

هماهنگ کننده :استاد دکتر کریمی

-Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Acute Bacterial Sinusitis in Children Aged 1 to 18 Years2013 by the American Academy of Pediatrics

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/11/21 درمورد ضایعات کیستیک مغز و بیمار با ضایعه مغزی

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.11.21 در مرکز تحقیقات عفونی برگزار شد

اعضای شورا:دکترطباطبایی ، آرمین ، فهیم زاد، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی

هماهنگ کننده :استاد دکتر کریمی

مقاله ای در مورد ضایعات کیستیک مغز و تشخیص های افتراقی آنها ارائه شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/7/11 درمورد واکسیناسیون پنوموکوک

جلسه مورخ 7 بهمن در مرکز تحقیقا ت عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر فهیم زاد و دکتر ارمین و دکر طباطبایی و دکتر پورمشتاق و شیروانی تشکیل شد .

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/11/1 درمورد عوارض BCG

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.11.1برگزار شد

اعضای شورا : دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

هماهنگ کننده : استاد کریمی

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/10/23 درمورد متاپنوموویروس و معرفی بیمار دو ماهه با دیسترس تنفسی

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96/9/25 تشکیل شد.

 اعضای شورای آموزشی : ، دکتر ارمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، پورمشتاق، قنایی ،شیروانی 

هماهنگ کننده: استاد کریمی

 Human metapneumovirus: review of an important repiratory pathogen.S.Panda et al. International journal of infectious diseases .25(2014).CDC s 2007 guideline for isolation

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/10/9 درمورد پنومونی آسپیراسیون و معرفی چهار بیمار

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.10.9در مرکز تحقیقات عفونی برگزار شد .

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

اعضای شورای آموزشی:

دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد، دکتر طباطبایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق ، دکتر جعفری

تهیه کننده : دکتر شیروانی

ژورنال ارائه شده :aspiration pneumonia:a review of modern trends .David M.DiBardino .Journal of critical care . 30 (2015). Updated Mar 30 2017 amber moore

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/9/25 درمورد درمان سل مقاوم و معرفی بیمار با ضایعات جلدی نکروزان

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96/9/25 تشکیل شد. اعضای شورای آموزشی : ، دکتر ارمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، پورمشتاق، قنایی ،شیروانی هماهنگ کننده: استاد کریمی WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis. Update 2016 درمان سل های مقاوم در کودکان درمان با داروهای ضد سل ناکافی و نادرست بوده است . ترمهایی بکار میرود با عنوان rifampin resistant و یا مقاوم به حداقل دوداروی ایزونیازید و ریفامپین که با عنوان MDRاست .

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/9/11 درمورد کرایتریای تشخیص مننژیت و انسفالیت برگزار شد

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورخ 96.9.11 تشکیل شد

اعضای شورا : دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

Meta-analysis of bacterial meningitis score validation studiesLise E Nigrovic,2012