تير 1397

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97/4/16 درمورد بیمار با آبسه های متعدد و آبسه ناحیه اینگوینال

جلسه شورای آموزشی  در مورخ با حضور استاد کریمی ، دکترطباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد    97/4/16 برگزار شد

در ابتدا آقای دکتر سلگی چند ژورنال را بطور خلاصه مطرح نمودند