مرداد 1397

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97.5.27 درمورد آندوکاردیت باکتریال

جلسه شورای آموزشی با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، آرمین ، فهیم زاد ، قنایی ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.5.27برگزار شد

هماهنگ کننده : استاد کریمی

در ابتدا دکتر پورمقدس در مورد آندوکاردیت و درمان آن صحبت فرمودند

غمگساران آمدم

من برای عشق ورزیدن به خاک

از برای رستن از جان آمدم

باز از پهلوی درد آلود عشق

از برای عهد بستان آمدم

در رسای دردمندان صباح

از پی غم خوارگان شامگاهان آمدم

دوش در میخانه با عشاق زار

در مصاف میگساران آمدم

در بیابان دل غم سوخته

شط اشک آبشاران آمدم

 در دلم آسان شد از جا خاستن

لیک بر زنجیر امکان آمدم

صله ارحام را واجب شدم

تنگ بر آغوش و دامان آمدم