مهر 1397

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/11/14 درمورد ارتریت راکتیو و معرفی بیمار با تب روماتیسمی و ارتریت راکتیو

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.11.14در مرکز تحقیقات عفونی اطفال برگزار شد

اعضای شورای آموزشی : دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

هماهنگ کننده : استاد کریمی

1-Diagnosis and classification of   reactive arthritis C. Selmi, M.E. Gershwin / Autoimmunity Reviews 13 (2014)