آبان 1397

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97/7/14 با ژورنال درمورد ایمونومدولاتورها و معرفی بیمار با فاشییت نکروزان

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال باحضور دکتر آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، فهیم زاد و شیروانی و پورمشتاق با مدیریت استاد کریمی برگزار شد.

این دارو از گروه بیولوژیک هاست و در بیماریهای خود ایمنی مورد مصرف دارند .تولید آنهااز دهه 90 شروع شد و با مکانیزم 1- تداخل در فعالیت سایتوکایین ها 2- جلوگیری از سیگنال ثانویه 3- تخلیه بی سل ها عمل کیکنند