خرداد 1399

خسته

کاش از این پنجره پر میکشیدم

بسوی آبی آرزوهایم

از آرزو پر شده ام

ولبریز از امید

پنجره باز نیست ولی من

تا افق پرواز میکنم

تا نوک بلندترین درختهای جهان پرواز مبکنم

در خیالم آواز میخوانم ، قشنگ ترین آوازی که میدانم

با نرمی آوای خوشحالی ها در خیال

به آرزوهایم میرسم

زیباترین فرشته را ملاقات میکنم ، میروم تا نور

گم میشوم ، جا ندارم ، آزادم و خیلی شاد  99.3.30

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورد بیمار مبتلا به هیدروسفالی و تب در تاریخ 98.9.23با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ،دکتر طباطبایی، دکتر فهیم زاد ، دکنر قنایی، دکتر شیروانی برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورد بیمار مبتلا به هیدروسفالی و تب با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ،دکتر طباطبایی، دکتر فهیم زاد ، دکنر قنایی، دکتر شیروانی برگزار شد

بیمار شیرخوار دو ماهه در ۱۳ روزگی به علت هیدروسفالی برای بیمار شنت گذاشته شده است بیمار در تاریخ ۱۷ ۸ ۹۸ به دلیل تب و بی حالی بستری می گردد

و پس از درمان از بیمارستان مرخص می شود

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 98.9.9با معرفی بیمار با تشخیص fmf و ibd با حضور دکترکریمی ، قنایی ، آرمین ، فهیم زاد، دکتر شیاری ، دکتر روحانی ، شیروانی برگزار شد .

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 98.9.9با معرفی بیمار با تشخیص fmf و ibd با حضور دکترکریمی ، قنایی ، آرمین ، فهیم زاد، دکتر شیاری ، دکتر روحانی  ، شیروانی برگزار شد . 

بیمار دختر ۱۳ ساله مورد fmf از یک و نیم سالگی که با شرح‌حال تب‌های دوره‌ای و بی‌قراری و deletion هموزیگوت در ژن mefv تشخیص داده شده است و تحت درمان با کلشی‌سین و پرنیزولون بوده است.