اندیکاسیون های شک به پرتوسیس و شروع آزیترومایسین در یک کودک چیست

طبقه‌بندی مطلب

متن

در کودکی که با مشکل تنفسی در بیمارستان بستری شده است در صورتیکه بیماری زمینه ای ریه نداشته و یا در نوزادی دچار مشکلان ریوی نبوده اند در صورت :
1-سرفه whooping با یا بدون استفراغ بعد از آن (2)
2- وجود لکوسیتوز بیش از ده هزار با ارجحیت لنفوسیت بیش از 75%(2)
3- عدم وجود تب بیش از 38 درجه زیر بغل یا انفیلتراسیون لوبر و یا برونکوپنومونی در ریه(1)
4- سابقه سرفه بیش از 14 روز در یکی یا بیشترازکسانیکه در یک منزل با کودک زندگی میکنند (1)
5- سابقه عدم واکسیناسیون کامل در کسانیکه در یک منزل با کودک زندگی میکنندو یا در خود کودک(1) 
6- وجود سابقه کوریزا یک هفته قبل از شروع سرفه (0.5)
7- ESR کمتر از سی در صورت عدم وجود آنمی (0.5)
8- عدم وجود ترشحات چرکی در بینی و یا شک به سینوزیت(1)
9 - عدم وجود اپیدمی بیماری ویروسی تنفسی در اعضای خانواده و یا در جامعه(1)
SCORE بیش از 4 نیاز به درمان با آزیترومایسین را مطرح میکند