کودک با تب و لکوسیتوز

طبقه‌بندی مطلب

متن

دختر بچه 4 ساله ای از شب گذشته دچار تب و سرفه شده است . تب وی زیر بغل 39.5درجه بوده و در سایر معاینات هیچ مشکلی نداشت .در آزمایش CBC تعداد گلبول های سفید دو بار ، یک بار 21000با 80% پلی مرفونوکلئر و بار دیگر 17000با 91% پلی مرفونوکلئر بود .آزمایش ادرار وی دو تا سه عدد لکوسیت داشت و جواب کشت منفی بود
چه اقدام تشخیصی یا درمانی برای این بیمار انجام میدهید ؟