کودک با تبهای مکرر و سابقه آلرژی

طبقه‌بندی مطلب

متن

بیمار پسر بچه ده ساله ای است که سابقه تبهای مکرر و طولانی در طول یک و نیم ماه گذشته و شروع تب مجدد از چند روز گذشته همراه با سردرد بوده است . تب در هنگام مراجعه در حد 40 درجه سانتی گراد است و کودک بدحال و تحریک پذیر بنظر میرسد . در معاینه انجام شده اگزودا در ته حلق دیده میشود که به رنگ سفید میباشد . سمع قلب و ریه نرمال است  آدنوپاتی ساب ماندیبولار دارد . در آزمایشات انجام شده برای بیمار همه موارد نرمال گزارش گردیده بودو ESR ایشان 14 بوده و رایت و ویدال و 2ME در حد نرمال بودند . در CTSCAN انجام شده برای وی تشخیص سینوزیت اسفنویید داده و در بررسی گوش و حلق و بینی ، یک وب در ناحیه لارنژیال دیده شده بود که نیاز به بررسی بیشتر داشت .