پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی در کودکی که نیاز به جراحی دارد

طبقه‌بندی مطلب

متن

انجام پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی اقدامی است که گاهی اوقات فراموش میشود  گاهی نیز بدون اندیکاسیون انجام میگردد. در مبحث پیوست موارد اندیکاسیون این کاررا ملاحظه فرمایید

پیوست

پیوستاندازه
فایل sugery prophylaxis.docx29.43 KB