نوزادی که تازه از مادر متولد شده است دارای این ضایعات در سر میباشد چه تشخیصی مطرح است . لطفا در سایت پاسخ دهید؟