جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/7/11 درمورد واکسیناسیون پنوموکوک

طبقه‌بندی مطلب

تصویر

واکسن پره ونار

متن

جلسه مورخ 7 بهمن در مرکز تحقیقا ت عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر فهیم زاد و دکتر ارمین و دکر طباطبایی و دکتر پورمشتاق و شیروانی تشکیل شد .

پنوموکوک ارگانیسم لانست شکل است و در  داخل سلول باعث عفونت میشود . پنومونی لوبر و الوئولار ایجاد میکند . مننژیت باکتریال استرپتوککوک پنومونی در سن نوزادی وجوندارد و از دو هفتگی عفونت شروع شده و در سه ماهگی در ابتدای لیست ایجاد کننده پنومونی است .در بالای 50 سال از عفونتهای مهم  است . برای بیماریهایی مانند مننژیت و سینوزیت واوتیت در صدر است .این ارگانیسم  ممکن است از طریق اوتیت میانی وارد مننژ شود . پنوموکوک میتواند از طریق سوراخ گوش خارجی و از طریق کوکله آ وارد شود و شایعترین راه انتقال مستقیم نبوده هماتوژن است . از نظر میکروبیولوژی در بلاد اگار و شکلات اگار کشت داده میشود و از طریق تست اپتوشین در محیط کشت شناسایی میشود و نسبت به اپتوشین حساس است و هاله اطراف دیسک اپتوشین در محیط کشت بیش از 14 میلیمتر است . تست دیگرکوالانگ است که به معنی باد کردن کپسول در مقابل انتی بادی اختصاصی است و از طریق ان سوش پنوموکوک شناسایی میشود و روش دیگر شناسایی پی سی ار است . محل اثر انتی بیوتیک ها پپتیدوگلیکان است که در غشای باکتری یافت میشود . باکتریهای مقاوم در مقابل پنی سیلین و وانکومایسین اثر این عوامل را بر تولید پپتیدوگلیکان غشای باکتری کم میکند و فلوروکینولونها  روی ایزومراز اثر میکنند. ساخته شدت پروتیین در باکتری اریترومایسین و داکسی سیکلین تحت تاثیر قرار میگیرد . تغییر PBP و مسدود کردن کانالهای ورود انتی بیوتیک روشهای دیگر مقاومت است . پلاسمید هایک تکه از DNA هستند از یک میکروارگانیسم به دیگری منتقل میشود . این تکه جزیی از کروموزوم باکتری نیست. ترانسپوزونها از کروموزمها به دیگری و پلاسمید ها منتقل میشود .  تولرانس حالتی است که درآن جلوگیری از رشد ارگانیسم بدون کشتن ان اتفاق میافتد . در صورتی که  نسبت MIC به MBC یک شانزدهم تا یک سی و دوم  شودحالت تولرانس داریم . روشهای تشخیص مقاومت به انتی بیوتیکها از روش  دیسک دیفیوژن و تعیین MIC است . تست دیسک دیفیوژن نسبت به پنی سیلین و غیره انجام میشود و در مورد  وضعیت حساس ، وجودهاله بیش از بیست میلی متر را در نظر داریم   و اگرقطر هاله کمتر از بیست باشد MIC میکنیم . MIC زیر دو حساس است و بالای 8 مقاوم است .در سفتریاکسون و سفوتاکسیم در MIC زیر 0.5 میتوان دارو را در درمان مننژیت تجویز کرد . اریترومایسین و کلیندامایسین هم در درمان عفونت پنوموکوکی مصرف میشود . موارد مقاوم به پنی سیلین نمیتوان از سایر انتی بیوتیکهای گروه پنی سیلین  ازراه خوراکی استفاده کرد . در مقاومت متوسط به ماکرولیدها میتوان از نسل سوم استفاده کرد . تگی سایکلین و ریفامپین روی موارد مقاوم پنوموکوک موثر است . BURDEN بیماری برایندی از شیوع ان و هزینه های مربوط به کنترل آن است . cost effectiveness بودن واکسن باید در نظر گرفته شود . DALY  که شاخص مقرون به صرفه بودن است ، در صورتیکه زیر یک برای عفونت پنوموکوکی باشد مقرون به صرفه است . DALY بیش از سه مقرون به صرفه  نیست . 13

واکسن پنوموکوک: سروتیپ های موجود در واکسن فعلی  بعد از واکسیناسیون 99 در صد عفونتهای شدید را پوشش میدهد و در تمام انواع واکسن  75 درصد زیر 5 سال از عفونت  جلوگیری میشود . واکسنها به 4 گروه شامل فلج و ثلاث و پولیو و سرخک قابل تقسیم است .واکسن Underutilize روتاویروس است . نسل جدید واکسنها پاپیلوما ویروس است . واکسنها ی پایپ لاین  مثل تغییر ب ث ژ و تولید واکسن مالاریا و HIV است .

ایران در اوایل انقلاب از نظر واکسیناسیون فعال بوده و زود شروع کرده ولی افت شدید داشته . واکسن پنوموکوک را در عراق نمیزند ولی روتاویروس را میزند . در سودان از سال 1976 دارند واکسن این واکسن رامیزنند. در این کشور واکسن حصبه و روتاویروس و پنوموکوک رادر 2011 و 2013 میزنند و IPV میزنند وواکسن مننگوکوک هم میزنند چون در کمربند مننژیت بوده اند . در برنامه کشوری هموفیلوس بعد از 7 سال از تصویب وارد واکسینایون کشوری شد و بعد پنوموکوک و روتا ویروس هستند که باید وارد برنامه کشوری شوند . مطالعاتی در ایران انجام شده و Burden واکسن هموفیلوس را داریم . اگر در زیر 5 سال واکسن بزنیم میزان بیماری از 80 در صد هزار به 20 در صدهزار میرسد . از 53 ایزوله پنوموکوک از 500 مورد فرد بیماری شدید جدا شده و در ایران 21 درصد ایزوله ها مقاوم به پنی سیلین بوده و 19 A در ان هست و 6 و 3 هم هست . این ایزوله ها در 13 ظرفیتی هست و در ده ظرفیتی نیست . دربررسی 260 نازوفارنکس میزان کریر 42 مورد پنوموکوک شناخته شده .کریر علایم بالینی نداردوپاسخ انتی بادی  نداریم . در عفونت ارگانیسم باعث پاسخ انتی بادی میشود .در بیماری هر سه هست . در ایران 6 A و 19 A و 19 F بهنوان عامل بیماری شدید شناخته شده اند . در مطالعه عبدی نیا در 40 درصد افراد از 537 فرد سالم کلونیزه شده بودند و اگر بیماری در طول دو هفته قبل این کلونیزاسیون رخ دهد احتمال بیماری invasive. بیشتر میشود .سروتیپ6 و 14 و 17 و 21 و 23 جداشدند و 70 درصد نسبت به ازیترو و تریمتوپریم مقاوم بودند .  در یک مطالعه که در اصفهان انجام شدمالی پلکس PCR در مورد چند میکروارگانیسم انجام شد وسروتیپ 19 و 6و 23 در 51 درصد موارد عامل بوده اند . در یک بررسی 150در نمونه حلق و 100  نمونه بیماری   16A و 6 و 3و 23اF 55درصدموارد را شامل میشد و 19 A در کریر و بیماری هر دو دیده شده است .در مطالعه در شهرکرد کریر 30 درصد بود که 19 F و 6B  بوده اند . در یک مطالعه روی ژن PBP2b بوده است . در مورد وانکومایسین 7 در مقاوم بودند و  نسبت به تریمتوپریم 63 درصد و مروپنم 52 درصد مقاوم بوده اند و ژن PBP در 80 درصد وجود داشته است . درمطالعه ای در 34 درصد از 1290 مورد سروتیپهای 19و 6 و 14 وجود داشتند و در ایران حدودا 70 درصد correlation باواکسن 13 ظرفیتی پنوموکوک داریم و در امریکااین میزان 75 درصد و در افریقا 80 درصد و در اروپا هم 70 درصد است . این درصد ها در پیش گیری از بیماری invasive مهم است . در کریر ها ویرولانس فاکتور ژن psa A   است که در 70 درصد کریر ها هست . این واکسن با توجه به میزان هدر رفتن از نظر قیمتی مناسب است . عوارض کم بوده و شامل تب و میالژی است .سروتیپهای 19 و 6و 3 درواکسن ده ظرفیتی موجود است .  

 

افزودن نظر جدید

Image CAPTCHA