جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.10.1 با ژورنال در مورد بررسی آنزیمهای بتالاکتاماز برگزار شد

طبقه‌بندی مطلب

تصویر

متن

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 1/10 /97با حضور دکتر کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی و دکتر فهیم زاد و شیروانی برگزار شد

طبقه بندی و شناسایی انزیمهای بتالاکتاماز

آنزیمهای بتالاکتاماز روی رینگ بتالاکتام رینگ انرا میشکنند . برای طبقه بندی بتالاکتامازها تقسیم بندی امبلر و بوش است . در امبلر انزیمهای بتالاکتاماز 4 خانواده است و بوش انها را به سه دسته تقسیم میکند . بوش زیر گروه دارد . ولی امبلر ندارد .کلاس A و C وD امبلر در واقع استر هیدرولیز هستند و متالوبتالاکتاماز ها نیاز به فلز زینک دارند . در مقایسه این دو گروه کلاس C امبلر یک بوش و A و Bامبلر سری دو بوش و B بتالاکتامازها گروه سه بوش میشوند .

ESBLاز گروه A امبلر هستند . اینها طیف وسیع بتالاکتام و نسل سه را هیدرولیز میکنند معروفترین ژنهای آنها  TEM و SHV,CTX-M  هستند . گروه بعدی کارباپنمازها هستند . اگزاسیلین ها اگزاها را دارند . از نظر تولید اینها هر کشور باید بداند ساختار و مکانیسم عملکرد مقاومت در میکروبهایش به چه صورت است .  انزیمها باهم تفاوتهایی دارند مثلا KPCبیشتر مواقع مقاوم به کارباپنم است . ممکن است در ازمایشگاه حساس باشد ولی در عمل در بیمار کار نکند. متالوبتالاکتامازها به همه مقاوم است بجز مونوباکتام . پلاسمید حاوی NDM1 میتواند حاوی مقاومت به امینوگلیکوزیدها و کلرامفنیکل باشد . اگر اسینتوباکتر به ایمیپنم مقاوم است اگر به سفوتاکسیم حساس باشد . این حالت در وجود OPR-D دیده میشود . کلاس بعدی AMP-C هستند که مقاوم به نسل سوم و کارباپنم هستند و ژن پلاسمید و کروموزوم دارند .

شناسایی فنوتیپی:در ESBL که از سفتازیدیم و سفتازیدیم کلاولونیک اسید در مقایسه 5 میلی متر است . هر سویه به سفوتاکسیم کوچکتر یا مساوی 22 باشد و در سفوتاکسیم کوچکتر یا مساوی 27 ESBLاست .

کارباپنماز ها از سال 2018

با استفاده از ارتاپنم و سویه ATCC Ecoli را کشت میدیم و ارتاپنم را در مرکز میگذاریم و سپس با نیم مک فالان باکتری مورد نظر را کشت میدیم و 4 تا میکروب کشت میدیم که در صورت وجود کاربانماز مقاومت خطش شبیه برگ شبدر است .

 در CARBA NP test در میکروپلیت باکتری را لیز میکنیم و بعد از دو ساعت در 37 درجه در صورت اضافه کردن فنل رد رنگ را عوض میکند .

Carbapenemaze inactivation method در محیط کشت ای کولای شناخته شده را یک دیسک روی ان قرار میدهیم و برای 4 ساعت میگذاریم و میگذاریم در محیط مشکوک که اگر هاله رشد داشته باشد میکروب مقاوم است .

در بررسی متالوبتالاکتامازها   از ایمیپنم و EDTAاستفاده میشود . اگر EDTA و ایمیپنم به محیط استفاده میکنیم و ایمی پنم به تنهایی ، تفاوت هاله عدم رشد بیش از 7 میلی متر و یا EDTA  به تنهایی و مروپنم به تنهایی در محیط رشد میکروب در کنار هم قرار گیرند اگر هاله عدم رشد بسمت EDTA  کشیده شود مثبت است . در تست دی پی کولونیک اسید، دی پی کولونیک اسید را در یک طرف و ایمیپنم را در یک طرف میگذاریم و اگر تفاوت بیش از 5 میلیمتر بود مثبت است .

MRSA سویه مقاوم به اگزاسیلین است . سه روش برای شناسایی است . روش اول اگار دایلوشن است که باکتری را در محیط کشت قرار میدهیم  که حاوی اگزاسیلین است و آنرا  را در دمای 35 درجه قرار میدهیم . روش بعدی دیسک سفوکسی تین است   و از سفوکسی تین استفاده میشود و 16 تا 18 ساعت 21 میلی متر کمتر MRSA است . همین روش را میتوان با MICانجام داد .

افزودن نظر جدید

Image CAPTCHA