درس‌نامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.7.14 با ژورنال ایمونومدولاتورها و کودک شش ماهه با تب و ضایعات جلدی منتشربرگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد

در ابتدا ژورنالی توسط همکار محترم فارماکولوژیست بالینی مطح گردید:

ایمونومودولاتورها:

این دارو از گروه بیولوژیک هاست و در بیماریهای خود ایمنی مورد مصرف دارند .تولید آنهااز دهه 90 شروع شد و با مکانیزم 1- تداخل در فعالیت سایتوکایین ها 2- جلوگیری از سیگنال ثانویه 3- تخلیه بی سل ها عمل میکنند

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97/4/2 درموردنقص ایمنی و ریسک فاکتورهای ان و معرفی بیماران مبتلا به نقص ایمنی در کودکان

جلسه در تاریخ  2/4/97 با حضور دکتر کریمی ،دکتر چاووش زاده ، دکتر فهیم زاد ،دکتر طباطبایی ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی برگزار شد .

سخنران دکتر چاووش زاده . عنوان اداره کودک مشکوک به نقص ایمنی

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97/4/9 درمورد درمان سیستیک فیبروزیس و معرفی بیمار با کاهش دید و وارتهای متعدد

جلسه شورای آموزشی در مورخ  97.4.9با حضور دکتر کریمی و طباطبایی و آرمین و فهیم زاد و شیروانی برگزار شد .

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97/7/14 با ژورنال درمورد ایمونومدولاتورها و معرفی بیمار با فاشییت نکروزان

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال باحضور دکتر آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، فهیم زاد و شیروانی و پورمشتاق با مدیریت استاد کریمی برگزار شد.

این دارو از گروه بیولوژیک هاست و در بیماریهای خود ایمنی مورد مصرف دارند .تولید آنهااز دهه 90 شروع شد و با مکانیزم 1- تداخل در فعالیت سایتوکایین ها 2- جلوگیری از سیگنال ثانویه 3- تخلیه بی سل ها عمل کیکنند

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/11/14 درمورد ارتریت راکتیو و معرفی بیمار با تب روماتیسمی و ارتریت راکتیو

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.11.14در مرکز تحقیقات عفونی اطفال برگزار شد

اعضای شورای آموزشی : دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

هماهنگ کننده : استاد کریمی

1-Diagnosis and classification of   reactive arthritis C. Selmi, M.E. Gershwin / Autoimmunity Reviews 13 (2014)

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97/6/24 درمورد معرفی بیمار با ضایعه در پاشنه پا

جلسه گروه آموزشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 24/6/97 با حضور اساتید برگزار شد

هماهنگ کننده دکتر کریمی

معرفی بیمار :

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97.5.27 درمورد آندوکاردیت باکتریال

جلسه شورای آموزشی با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، آرمین ، فهیم زاد ، قنایی ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.5.27برگزار شد

هماهنگ کننده : استاد کریمی

در ابتدا دکتر پورمقدس در مورد آندوکاردیت و درمان آن صحبت فرمودند

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97/4/16 درمورد بیمار با آبسه های متعدد و آبسه ناحیه اینگوینال

جلسه شورای آموزشی  در مورخ با حضور استاد کریمی ، دکترطباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد    97/4/16 برگزار شد

در ابتدا آقای دکتر سلگی چند ژورنال را بطور خلاصه مطرح نمودند

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/12/12 درمورد تشخیص عفونت CMV و بیمار با آبسه پسواس

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.12.12 در مزکز تحقیقات عفونی برگزار شد

اعضای شور:دکترطباطبایی ، آؤمین ، فهیم زاد، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی

هماهنگ کننده : دکتر کریمی

Definitions of Cytomegalovirus Infection and Disease in Transplant Patients for Use in Clinical Trials

 Per Ljungman • CID 2017:64 (1 January)and 2002

IDSA

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/12/5 درمورد داکتیلیت و معرفی بیمار مبتلا به داکتیلیت

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.12.5 در مرکز تحقیقات عفونی برگزار شد

اعضای شورا:دکترطباطبایی ، آرمین ، فهیم زاد، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی

هماهنگ کننده :استاد دکتر کریمی

داکتیلیت در کودکان :(انگشتان سوسیسی)

تورم منتشردر تمام طول انگشت است که بدلیل التهاب مفصل و بافت نرم اطراف آن است . علت ان میتواند پسوریازیس و سیکل سل و سارکوئیدوز و سل و مایکوباکتریوم غیر سلی و سفلیس و بدخیمی و نقرس دیده میشود