سخنرانی‌ها و کارگاه‌ها

یازدهمین کنگره بزرگداشت دکتر احمد سیادتی

این سمینار در تاریخ بیستم تا بیست و دوم آبان ماه 1394 برگزار شد . بنده دو سخنرانی داشتم یکی گزارش طرح تحقیقاتی بررسی موارد هپاتیت ساب کلینیکال در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفید با شکایت مشکلات گوارشی و دیگری اپیدمیولوژی سل میباشد

Antibiotic resistance pattern of Ecoli and Acinetobacter in Imam Hossein Hospital(June-Sep 2014)Tehran/IRAN

Antibiotic resistance pattern of  Ecoli and Acinetobacter in Imam Hossein Hospital(June-Sep 2014)Tehran/IRAN

Fariba Shirvani1,Masomeh Foromand2,Samaneh Mansori3,Arsham Mostofi4

     Pediatric infectious 1-diseases  subspecialist,Associate Professor,Shaheed Beheshti university of Medical Sciences

2-      Laboratory Assistant in microbiology, Imam Hossein Hospital

شناسایی و درمان عفونتهای ایجاد شده با Extended Spectrom Betalactamase

ارگانیسم های ESBL آنزیمهایی تولید میکنند که حلقه بتالاکتاماز را میشکندو به این ترتیب آنتی بیوتیک های گروه پنی سیلین و سفالوسپورینها را بی اثر مینماید .

استافیلوکوک مقاوم به وانکومایسین

استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین  از سال 1961 شناخته شده است . موارد مقاومت پس از آن، در سطح جهانی در کشورهای آمریکا ، فرانسه ، کره ، آفریقای جنوبی و برزیل دیده شد  . افزایش مصرف وانکومایسین که اثر ضعیف کشندگی با مکانیسم اثر روی دیواره سلول دارد منجر به افزایش موارد مقاوم شده و در سال 1997 اولین بار مواردی از استافیلوکوک در جهان گزارش شد که وانکومایسین روی آن اثر درمانی نداشت.