درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 30/6/98 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و شیروانی در مورد عفونت کاتتر برگزار شد

عفونت کاتتر

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 30/6/98 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و شیروانی  در مورد عفونت کاتتر برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 98.6.23 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکترطباطبایی ، دکتر قنایی و دکتر فهیم زاد و شیروانی در مورد PTLD و عفونتهای ماندیبولوفاشیال برگزار شد

عفونتهای ماگزیلوفاشیال

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 98.6.23 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکترطباطبایی ، دکتر قنایی و دکتر فهیم زاد و شیروانی در مورد PTLD و عفونتهای ماندیبولوفاشیال برگزار شد 

 ش پ: ۴۷۸۲۱۱   تاریخ بستری۹۸/۶/۱۱

شکایت اصلی: تورم و درد صورت

بیماری فعلی: بیمار پسر ۹ساله که با تورم و درد ناحیه چپ صورت از روز گذشته مراجعه به این مرکز نموده است.

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 98.6.16با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر شیروانی با بحث در مورد انسفالیت هرپسی برگزارشد

انسفالیت هرپسی

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین و شیروانی برگزار شد .

کودک سه ساله ای معرفی شد که حرکات غیر عادی لب ها و سمت چپ بدن و اشکال در تکلم و شناخت و رفتار غیر طبیعی و کاهش سطح هوشیاری

 سوابق بیمار:G1P1L1AB0

والدین منسوب دور

سابقه دارویی ندارد

علایم حیاتی ۱۰۰/۷۰-۱۰۰- ۳۷.۳-۲۵

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 98.8.7با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر شیروانی در مورد بیمار مبتلا به انسفالیت مطرح شد .

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین و شیروانی برگزار شد .

کودک سه ساله ای معرفی شد که حرکات غیر عادی لب ها و سمت چپ بدن و اشکال در تکلم و شناخت و رفتار غیر طبیعی و کاهش سطح هوشیاری

 سوابق بیمار:G1P1L1AB0

والدین منسوب دور

سابقه دارویی ندارد

علایم حیاتی ۱۰۰/۷۰-۱۰۰- ۳۷.۳-۲۵

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم ازد ، قنایی و شیروانی در مورخ 98.7.6در مورد توکسوپلاسموز در حاملگی برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 6/7/98با حضور استاد کریمی و دکتر آرمین و طباطبایی و فهیم زاد و شیروانی تشکیل شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 2/6/98با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر شیروانی با ژورنال در مورد سیتومگالوویروس وکودک با استئومیلیت مزمن برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 2/6/98با حضور استاد کریمی ، دکتذ آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر شیروانی برگزار شد

معرفی بیمار

 تاریخ بستری: ۹۸/۵/۲۲

شکایت اصلی: درد ساق پای راست

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورد مراقبت از زخم و بیماری بروسلوز در مورخ 98.5.26 باحضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم زاد ، قنایی  و شیروانی برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورد مراقبت از زخم و بیماری بروسلوز در مورخ 98.5.26 باحضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم زاد ، قنایی  و شیروانی برگزار شد

سرکار خانم مربوط متخصص مراقبت زخم و استئومی در مورد مراقبت زخم  صحبت کردند .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی در مورخ 98.5.19  با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی در مورد میوزیت بعد از عفونتها برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی در مورخ 98.5.19  با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم ازد ، قنایی و شیروانی در مورخ 98.5.12برگزار شد

رادیوگرافی ریه

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم ازد ، قنایی و شیروانی در مورخ 98.5.12برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 98.4.15 با ژورنال در مورد 4S و معرفی بیمار با ضایعات پوستی برگزار شد

ضایعه جلدی

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور دکتر کریمی، دکتر آرمین ، غنایی ، فهیم زاد و شیروانی در مورخ 98.4.15برگزار شد

بیماری 4S توسط فلوی محترم عفونی ارائه شد

ادامه مطلب