درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 2/6/98با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر شیروانی با ژورنال در مورد سیتومگالوویروس وکودک با استئومیلیت مزمن برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 2/6/98با حضور استاد کریمی ، دکتذ آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر شیروانی برگزار شد

معرفی بیمار

 تاریخ بستری: ۹۸/۵/۲۲

شکایت اصلی: درد ساق پای راست

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورد مراقبت از زخم و بیماری بروسلوز در مورخ 98.5.26 باحضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم زاد ، قنایی  و شیروانی برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورد مراقبت از زخم و بیماری بروسلوز در مورخ 98.5.26 باحضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم زاد ، قنایی  و شیروانی برگزار شد

سرکار خانم مربوط متخصص مراقبت زخم و استئومی در مورد مراقبت زخم  صحبت کردند .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی در مورخ 98.5.19  با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی در مورد میوزیت بعد از عفونتها برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی در مورخ 98.5.19  با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم ازد ، قنایی و شیروانی در مورخ 98.5.12برگزار شد

رادیوگرافی ریه

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم ازد ، قنایی و شیروانی در مورخ 98.5.12برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 98.4.15 با ژورنال در مورد 4S و معرفی بیمار با ضایعات پوستی برگزار شد

ضایعه جلدی

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور دکتر کریمی، دکتر آرمین ، غنایی ، فهیم زاد و شیروانی در مورخ 98.4.15برگزار شد

بیماری 4S توسط فلوی محترم عفونی ارائه شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 98.4.1 با ژورنال در مورد پاروتیدیت راجعه و تشخیص های افتراقی پاروتیدیت برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات فونی اطفال در مورخ 98.4.1 با حضور دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر فهیمزاد ، دتر شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنایی ، شیروانی در مورد بیماران با ضایعات جلدی در مورخ 98.3.25 برگزار شد

ضایعه جلدی بیمار

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 98.3.25با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، قنایی و فهیم زاد برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 98.1.25با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد و قنایی و شیروانی در مورد عفونتهای قارچی و پروفیلاکسی قارچی برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 98.1.25با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد و قنایی و شیروانی برگزار شد

پروفیلاکسی در عفونتهای قارچی

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 98.1.31 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و قنایی در مورد کودک با میکروسفالی و هیپربیلی روبینمی مستقیم برگزار شد .

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 98.1.31 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و قنایی برگزار شد .

موضوع بحث عفونتها در نقص ایمنی بود

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 98.2.14با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب