درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 98.2.14با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی در مورخ 98.2.7 با حضور دکترکریمی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و شیروانی برگزار شد .

جلسه مرکز تحقیقات عفونی در مورخ 98.2.7 با حضور دکترکرمی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.12.25 با بحث در مورد مننژیت سلی توسط استاد کریمی برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر پورمقدس ، دکتر ارمین ، دکتر قنایی ، دکتر فهیم زاد برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.12.18 با ژورنال در مورد پنومونی آسپیراسیون و معرفی بیمار با تب و عرق شبانه برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور اساتید محترم و استاد کریمی در مورخ 97.12.18برگزار شد

پنومونی اسپیراسیون و اندیکاسیونهای درمان انها

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.11.27 با معرفی بیمار با تب و لرز گاهگاهی برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 97.11.27 با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد ، آرمین ، طباطبایی ،شیروانی برگزار شد

در ابتدا چند خلاصه مقاله توسط خانم دکتر جفرسته مطرح شدند

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 97.11.17 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی، فهیم زاد، قنایی و شیروانی در مورد معرفی بیمار با تب و سرفه برگزار شد .

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 97.11.17 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی، فهیم زاد، قنایی و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.10.29 با ژورنال در مورد داروهای ضد قارچ و معرفی بیمار هن با تب و تورم چشم برگزار شد

جلسه در مورخ 97.10.29با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد و دکتر قنایی و شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.10.15 با ژورنال در مورد عفونت سی ام وی و معرفی بیمار با تب و سردرد و استفرغ برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 97.10.15 با حضور دکتر کریمی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی تشکیل شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 97.10.8با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر شیروانی با ژورنال در مورد ای بی وی و نقص ایمنی و معرفی بیمار با تب و گلودرد برگزار شد

رادیوگرافی ریه

 جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 97.10.8با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 97.10.8با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر شیروانی با ژورنال در مورد ای بی وی و نقص ایمنی و معرفی بیمار با تب و گلودرد برگزار شد

رادیوگرافی ریه

 جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 97.10.8با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب