درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/11/28 درمورد سینوزین و معرفی بیمار با LADS

leuckocyte adhesion disorder syndrom

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.11.28 در مرکز تحقیقات عفونی برگزار شد

اعضای شورا:دکترطباطبایی ، آرمین ، فهیم زاد، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی

هماهنگ کننده :استاد دکتر کریمی

-Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Acute Bacterial Sinusitis in Children Aged 1 to 18 Years2013 by the American Academy of Pediatrics

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/11/21 درمورد ضایعات کیستیک مغز و بیمار با ضایعه مغزی

ضایعه مغزی در بیمار

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.11.21 در مرکز تحقیقات عفونی برگزار شد

اعضای شورا:دکترطباطبایی ، آرمین ، فهیم زاد، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی

هماهنگ کننده :استاد دکتر کریمی

مقاله ای در مورد ضایعات کیستیک مغز و تشخیص های افتراقی آنها ارائه شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/7/11 درمورد واکسیناسیون پنوموکوک

واکسن پره ونار

جلسه مورخ 7 بهمن در مرکز تحقیقا ت عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر فهیم زاد و دکتر ارمین و دکر طباطبایی و دکتر پورمشتاق و شیروانی تشکیل شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/11/1 درمورد عوارض BCG

عوارض واکسن BCG

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.11.1برگزار شد

اعضای شورا : دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

هماهنگ کننده : استاد کریمی

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/10/23 درمورد متاپنوموویروس و معرفی بیمار دو ماهه با دیسترس تنفسی

رادیوگرافی اول

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96/9/25 تشکیل شد.

 اعضای شورای آموزشی : ، دکتر ارمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، پورمشتاق، قنایی ،شیروانی 

هماهنگ کننده: استاد کریمی

 Human metapneumovirus: review of an important repiratory pathogen.S.Panda et al. International journal of infectious diseases .25(2014).CDC s 2007 guideline for isolation

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/10/9 درمورد پنومونی آسپیراسیون و معرفی چهار بیمار

در این فابل 4 بیمار معرفی شده است

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.10.9در مرکز تحقیقات عفونی برگزار شد .

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

اعضای شورای آموزشی:

دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد، دکتر طباطبایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق ، دکتر جعفری

تهیه کننده : دکتر شیروانی

ژورنال ارائه شده :aspiration pneumonia:a review of modern trends .David M.DiBardino .Journal of critical care . 30 (2015). Updated Mar 30 2017 amber moore

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/9/25 درمورد درمان سل مقاوم و معرفی بیمار با ضایعات جلدی نکروزان

کودک با ضایعات جلدی

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96/9/25 تشکیل شد. اعضای شورای آموزشی : ، دکتر ارمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، پورمشتاق، قنایی ،شیروانی هماهنگ کننده: استاد کریمی WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis. Update 2016 درمان سل های مقاوم در کودکان درمان با داروهای ضد سل ناکافی و نادرست بوده است . ترمهایی بکار میرود با عنوان rifampin resistant و یا مقاوم به حداقل دوداروی ایزونیازید و ریفامپین که با عنوان MDRاست .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/9/11 درمورد کرایتریای تشخیص مننژیت و انسفالیت برگزار شد

International Encephalitis Consortium Diagnostic Criteria for Encephalitis and Encephalopathy of Presumed Infectious or Autoimmune Etiology* *From Venkatesan A, Tunkel AR, Bloch KC, et al. Case definitions, diagnostic algorithms, and priorities in encephalitis: consensus statement of the International Encephalitis Consortium. Clin Infect Dis 2013; 57:1114–1128, with permission.

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورخ 96.9.11 تشکیل شد

اعضای شورا : دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

Meta-analysis of bacterial meningitis score validation studiesLise E Nigrovic,2012

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/8/20 درمورد عفونتهای دندانی در کودکان و درمان آنها

عفونتهای دندانی کودکان را جدی بگیریم

جلسه در مورخ 96.8.20  با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر منصورقنایی ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/8/13 درمورد HLH ومعرفی بیمار مشکوک به ان برگزار شد

HLH یک بیماری چالش برانگیز

جلسه در مورخ 96.8.13 با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر فهیم زاد و پورمشتاق  و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب