درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.9.17 با ژورنال در مورد کاردیومیوپاتی دیلاته و معرفی بیمار با سرفه و خس خس سینه وتب برگزار شد

سی تی بیمار

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 97.9.17با حضور اساتید و استاد کریمی برگزار شد

کاردیوکیوپاتی دیلاته

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.9.10 با ژورنال در مورد اسهال و معرفی بیمار با اسهال و تب برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 97.9.10 با حضور استاد کریمی برگزار شد

سخنران : فلوی عفونی

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنایی ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.9.3 با ژورنال در مورد عفونتهای همراه با ونتیلاتور و معرفی بیمار با تب و سرفه خشک برگزار شد

رادیوگرافی ریه

 جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 97.9.3با حضور دکتر کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر شیروانی و پورمشتانق برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 97.8.26 با حضور استاد کریمی و دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق با معرفی بیمار با درد و لنگش پا برگزار شد .

رادیوگرافی بیمار

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 97.8.26 با حضور استاد کریمی و دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق برگزار شد .

در ابتدا دکتر فقیهیان ژورنالهای مهم را  فرمودند.   

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.8.19 با معرفی سه بیمار یکی با اسهال وتب و دیگری با دیسترس تنفسی و سی پی و سومی با شارکوت ماری توث و زخم پا برگزار شد

 

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 97.8.19با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر قنایی و دکتر شیروانی برگزار شد

معرفی بیمار اول :

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.8.12 با ژورنال در مورد fuo و معرفی بیمار 4 سال و 4 ماهه با تب و درد شکم

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 97.8.12با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.7.21 در مورد cmv coinfection و معرفی بیمار با ارتریت راکتیو

رادیوگرافی بیمار

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 21/7/97با حضور استاد کریمی و دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکترقنایی ، دکتر پورمشتاق و دکتر شیروانی برگزار شد 

دکتر فقیهی فلوی عفونی در مورد سی ام وی کواینفکشن صحبت کردند .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97/4/2 درموردنقص ایمنی و ریسک فاکتورهای ان و معرفی بیماران مبتلا به نقص ایمنی در کودکان

نقص ایمنی

جلسه در تاریخ  2/4/97 با حضور دکتر کریمی ،دکتر چاووش زاده ، دکتر فهیم زاد ،دکتر طباطبایی ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی برگزار شد .

سخنران دکتر چاووش زاده . عنوان اداره کودک مشکوک به نقص ایمنی

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97/4/9 درمورد درمان سیستیک فیبروزیس و معرفی بیمار با کاهش دید و وارتهای متعدد

جلسه شورای آموزشی در مورخ  97.4.9با حضور دکتر کریمی و طباطبایی و آرمین و فهیم زاد و شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97/7/14 با ژورنال درمورد ایمونومدولاتورها و معرفی بیمار با فاشییت نکروزان

فاشئیت قبل از دبریدمان

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال باحضور دکتر آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، فهیم زاد و شیروانی و پورمشتاق با مدیریت استاد کریمی برگزار شد.

این دارو از گروه بیولوژیک هاست و در بیماریهای خود ایمنی مورد مصرف دارند .تولید آنهااز دهه 90 شروع شد و با مکانیزم 1- تداخل در فعالیت سایتوکایین ها 2- جلوگیری از سیگنال ثانویه 3- تخلیه بی سل ها عمل کیکنند

ادامه مطلب