درسنامه‌ها

جلسه معرفی بیمار و ژورنال در مرکز تحقیقات عفونی اطفال بیمارستان مفید در مورخ 92.12.10

جلسه مورخ 10/12/92 با حضور اساتید محترم دکترکریمی ، فهیم زاد ، طباطبایی ،چاووش زاده،بابایی،منصوری، شیوا ، پورمشتاق ، شیروانی برگزار شد
اساتید ایمونولوژی و آلرژی: دکتر زهرا چاوش زاده ، دکتر محبوبه منصوری ، دکتر بابایی
 
در ابتدا ژورنال توسط دکتر اکبرزاده معرفی شد
Thomas Harr .Toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome Journal of Rare Diseases .2010, 5:39

ادامه مطلب