درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/11/14 درمورد ارتریت راکتیو و معرفی بیمار با تب روماتیسمی و ارتریت راکتیو

آرتریت راکتیو

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.11.14در مرکز تحقیقات عفونی اطفال برگزار شد

اعضای شورای آموزشی : دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

هماهنگ کننده : استاد کریمی

1-Diagnosis and classification of   reactive arthritis C. Selmi, M.E. Gershwin / Autoimmunity Reviews 13 (2014)

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97/6/24 درمورد معرفی بیمار با ضایعه در پاشنه پا

ضایعه در استخوان تالوس

جلسه گروه آموزشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 24/6/97 با حضور اساتید برگزار شد

هماهنگ کننده دکتر کریمی

معرفی بیمار :

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97.5.27 درمورد آندوکاردیت باکتریال

کرایتریای ابتلا به آندوکاردیت

جلسه شورای آموزشی با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، آرمین ، فهیم زاد ، قنایی ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 97.5.27برگزار شد

هماهنگ کننده : استاد کریمی

در ابتدا دکتر پورمقدس در مورد آندوکاردیت و درمان آن صحبت فرمودند

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 97/4/16 درمورد بیمار با آبسه های متعدد و آبسه ناحیه اینگوینال

ناحیه واکسن ب ث ژ

جلسه شورای آموزشی  در مورخ با حضور استاد کریمی ، دکترطباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد    97/4/16 برگزار شد

در ابتدا آقای دکتر سلگی چند ژورنال را بطور خلاصه مطرح نمودند

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/12/12 درمورد تشخیص عفونت CMV و بیمار با آبسه پسواس

آبسه پسواس

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.12.12 در مزکز تحقیقات عفونی برگزار شد

اعضای شور:دکترطباطبایی ، آؤمین ، فهیم زاد، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی

هماهنگ کننده : دکتر کریمی

Definitions of Cytomegalovirus Infection and Disease in Transplant Patients for Use in Clinical Trials

 Per Ljungman • CID 2017:64 (1 January)and 2002

IDSA

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/12/5 درمورد داکتیلیت و معرفی بیمار مبتلا به داکتیلیت

داکتیلیت

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.12.5 در مرکز تحقیقات عفونی برگزار شد

اعضای شورا:دکترطباطبایی ، آرمین ، فهیم زاد، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی

هماهنگ کننده :استاد دکتر کریمی

داکتیلیت در کودکان :(انگشتان سوسیسی)

تورم منتشردر تمام طول انگشت است که بدلیل التهاب مفصل و بافت نرم اطراف آن است . علت ان میتواند پسوریازیس و سیکل سل و سارکوئیدوز و سل و مایکوباکتریوم غیر سلی و سفلیس و بدخیمی و نقرس دیده میشود

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/11/28 درمورد سینوزین و معرفی بیمار با LADS

leuckocyte adhesion disorder syndrom

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.11.28 در مرکز تحقیقات عفونی برگزار شد

اعضای شورا:دکترطباطبایی ، آرمین ، فهیم زاد، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی

هماهنگ کننده :استاد دکتر کریمی

-Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Acute Bacterial Sinusitis in Children Aged 1 to 18 Years2013 by the American Academy of Pediatrics

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/11/21 درمورد ضایعات کیستیک مغز و بیمار با ضایعه مغزی

ضایعه مغزی در بیمار

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.11.21 در مرکز تحقیقات عفونی برگزار شد

اعضای شورا:دکترطباطبایی ، آرمین ، فهیم زاد، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی

هماهنگ کننده :استاد دکتر کریمی

مقاله ای در مورد ضایعات کیستیک مغز و تشخیص های افتراقی آنها ارائه شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/7/11 درمورد واکسیناسیون پنوموکوک

واکسن پره ونار

جلسه مورخ 7 بهمن در مرکز تحقیقا ت عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر فهیم زاد و دکتر ارمین و دکر طباطبایی و دکتر پورمشتاق و شیروانی تشکیل شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/11/1 درمورد عوارض BCG

عوارض واکسن BCG

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.11.1برگزار شد

اعضای شورا : دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

هماهنگ کننده : استاد کریمی

ادامه مطلب