درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/2/23درمورد گایدلاین مصرف وانکومایسین و معرفی بیمار مبتلا به مننژیت

سی تی اسکن مغز بیمار

جلسه در مورخ 93.2.26 با حضور استاد کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، قنایی ، پورمشتاق ، طباطبایی ، شیروانی برگزار شد

در ابدا گایدلاین مصرف وانکومایسین مطرح گردید :

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/2/16درموردانسفالیت

انسفالیت در کودکان

جلسه در مورخ 16/2/96با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، جعفری ، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد .

در ابتدا دکتر پورمشتاق ژورنالی را در مورد انسفالیت ذکر فرمودند

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/2/9درمورد ضایعات دهانی دردناک

ضایعات تبخالی

جلسه مورخ 9/2/96 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، شیروانی ، فهیم زاد ، شیوا ، پورمشتاق و جعفری برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/1/19درمورد میکروبیوم انسان و معرفی بیمار مبتلا به سی جی دی و عفونت ریه با آسپرژیلوس

میکروبیوم انسان

جلسه با حضور استاد کریمی و دکتر ارمین ، فهیم زاد ، پورمشتاق ، قنایی و شیروانی برگزار شد

در ابتدا مقاله ای توسط دکتر میرجوادی در مورد میکروبیوم انسان مطرح شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/1/26درمورد سل میلیری

رادیوگرافی ریه بیمار

جلسه در مورخ 26/1/96 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، قنایی ، شیروانی ، پورمشتاق و جعفری در مورد سل میلیری و معرفی بیمار در همین مورد برگزار شد .

در ابتدا دکتر میرجوادی در مورد سل میلیری صحبت فرمودند

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/12/21درمورد بیمار مبتلا به اندوکاردیت عفونی

رادیوگرافی ریه بیمار مبتلا به اندوکاردیت عفونی

جلسه در مورخ 21/12/95 با حضور دکتر ارمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی و شیوا برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/12/14درمورد MICمعرفی بیمارمبتلا به MSUD و عفونت اکتسابی

پنومونی وابسته به ونتیلاتور

جلسه در مورخ 95.12.14 با حضور دکتر کریمی ، ارمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، شیوا ، شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/12/7 در مورد نقص ایمنی

نقایص ایمنی درکودکان

جلسه در مورخ 95.12.7با حضور دکتر کریمی ، ارمین ، فهیم زاد ، قنایی ، شیوا و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریج 95/11/30در مورد ترانسفیوژن و معرفی بیمار با تب و تورم گردن

آبسه پارافارنژیال

جلسه در مورخ 95.11.30 با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد ، ارمین ، پورمشتاق ، طباطبایی برگزار شد

عفونتهای منتقله از طریق ترانسفیوژن

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درتاریخ95.11.23 مورد تب و ضایعات پوستی

تب و ضایعات جلدی

جلسه در مورخ 23/11/95 با حضور دکتر کریمی ، ارمین ، طباطبایی ، قنایی، فهیم زاد ، شیوا، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد .

معرفی بیمار :

ادامه مطلب