درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/8/8 درمورد ائوزینوفیلی

جلسه با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد ، آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/8/1 درمورد فاشییت نکروزان و معرفی بیمار با فاشییت نکروزان

جلسه در مورخ 95.8.1با حضور دکتر کریمی و دکتر ارمین و دکتر طباطبایی و دکتر قنایی و دکتر پورمشتاق و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 24 95/7/در مورد معرفی بیمار با CRMO

جلسه در مورخ 24/7/95 با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد، طباطبایی،قنایی ، آرمین ، شیروانی ، پورمشتاق  برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/7/18 در مورد انفلوآنزا و معرفی بیمار با پنومونی آتیپیک

جلسه با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، قنایی ، شیوا، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 95.7.17در مرکز تحقیقات عفونی اطفال برگزارشد .
در ابتدا دکتر سخاوی در مورد بیماری انفلوآنزا صحبت کردند.

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/6/13 معرفی چند بیمار

جلسه در مورخ 95.6.13 با حضور دکتر کریمی ، طباطبایی ، آرمین ، قنایی ، شیروانی ، فهیم زاد ، برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/6/6 در مورد میوکاردیت و پریکاردیت

جلسه در مورخ6/6/95 در مرکز تحقیقات عفونی با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، شیوا ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/5/30 درمورد MIC,MBCو معرفی بیمار با آرتریت

جلسه در مورخ 95.5.30 با حضور دکتر کریمی ، شیوا ، طباطبایی ، فهیم زاد ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد
در ابتدا خانم دکتر عظیمی در مورد MBC, MIC  صحبت کردند .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/5/23 در موردپنومونی آتیپیک و ومعرفی بیمار با ابسه زیر کبدی بدنبال آپاندیسیت

جلسه در مورخ 95.5.23 با حضور دکتر کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، شیوا ، پورمشتاق ، شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/5/15 معرفی بیمار با اسهال خونی و تبهای نامنظم

جلسه در مورخ 15/5/95با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، شیوا ، شیروانی ، قنایی و پورمشتاق برگزارشد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95.5.2در مورد درمان سل مقاوم به درمان در کودکان

جلسه در مورخ دوم مرداد 95 با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد ، آرمین ، فهیم زاد ، شیوا ، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب