درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 94.11.17 در مورد انفیلتراسیون های جدید ریوی و بیمار با لوپوس و سل

جلسه در مورخ 17/11/94 با حضور دکتر کریمی ، طباطبایی ، شیوا ، شیروانی ، قنایی ، فهیم زاد ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد .
در ابتدا دکتر سخاوی در مورد انفیلتراسیونهای جدید ریوی در بیماران و تشخیصهای افتراقی آن ژورنالی را ارائه نمودند

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 94.11.3 در مورد ریفلاکس ادراری و کودک با تب بالا و تشنج

جلسه در مورخ 3/11/94 با حضور دکتر کریمی ، طباطبایی ، آرمین ، قنایی ، شیوا ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد.

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 12.10.94 در مورد فارنژیت

جلسه در مورخ 94.10.12 با حضور دکتر آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، فهیم زاد ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.9.2 در مورد انفلوآنزا

جلسه در مورخ 94.9.28 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، شیوا ، قنایی ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.9.2 در مورد انفلوآنزا

جلسه در مورخ 94.9.28 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، شیوا ، قنایی ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.9.14 در مورد سندرم لب میانی

جلسه در مورخ 94.9.14 با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، فهیم زاد ، قنایی ، شیوا ، شیروانی ، پورمشتلق ، جعفری برگزار شد
در ابتدا دکتر سخاوی در مورد سندرم لب میانی سخنرانی فرمودند

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 94.9.7در مورد واکسن آنفلوآنزا

جلسه مورخ 94.9.7در مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور دکتر کریمی ،طباطبایی ،  شیروانی ، پورمشتاق ، فهیم زاد ، آرمین ، قناعی ، شیوا برگزارشد
در ابتدا دکتر طباطبایی در مورد واکسن آنفلوآنزا مطالبی را بیان فرمودند.
واکسن آنفلوآنزا

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 94.8.30علل کلستاز داخل و خارج کبدی و معرفی بیمار

جلسه مورخ 94.8.30 با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، آرمین ، قنایی ، شیوا ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد .
در ابتدا خانم دکترنهان مقدم اول ژورنالی در مورد علل کلستاز داخل و خارج کبدی در کودکان در سنین مختلف صحبت نمودند.
کلستاز خارج کبدی انسداد شامل سنگ و توده و هماتوم و کیست کلدوک و کلیلیتیازیس و آترزی مجارزی صفراوی و کیست کلدوک در تمام گروههای سنی است .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94/8/23 عفونت کاتتر و بیمار با آبسه کبد و عفونت ب ث ژ منتشر

جلسه در مورخ 94.8.23 با حضور دکتر کریمی ، طباطبایی ، فهیم زاد ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 94/8/16 در مورد عفونت کاتتر و بیمار با درمویید کیست در ناحیه اکسی پیتال و مننژیت

جلسه با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، طباطبایی،شیوا ، قنایی ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد

ادامه مطلب