درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/6/13 معرفی چند بیمار

جلسه در مورخ 95.6.13 با حضور دکتر کریمی ، طباطبایی ، آرمین ، قنایی ، شیروانی ، فهیم زاد ، برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/6/6 در مورد میوکاردیت و پریکاردیت

جلسه در مورخ6/6/95 در مرکز تحقیقات عفونی با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، شیوا ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/5/30 درمورد MIC,MBCو معرفی بیمار با آرتریت

جلسه در مورخ 95.5.30 با حضور دکتر کریمی ، شیوا ، طباطبایی ، فهیم زاد ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد
در ابتدا خانم دکتر عظیمی در مورد MBC, MIC  صحبت کردند .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/5/23 در موردپنومونی آتیپیک و ومعرفی بیمار با ابسه زیر کبدی بدنبال آپاندیسیت

جلسه در مورخ 95.5.23 با حضور دکتر کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، شیوا ، پورمشتاق ، شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/5/15 معرفی بیمار با اسهال خونی و تبهای نامنظم

جلسه در مورخ 15/5/95با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، شیوا ، شیروانی ، قنایی و پورمشتاق برگزارشد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95.5.2در مورد درمان سل مقاوم به درمان در کودکان

جلسه در مورخ دوم مرداد 95 با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد ، آرمین ، فهیم زاد ، شیوا ، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/3/1 ارائه مقاله در مورد کولیستین

جلسه در مورخ 1/3/95 با حضور دکتر کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی برگزار شد .
در ابتدا در مورد کلیستین و اثرات و عوارض آن توسط خانم عظیمی مطالبی ارائه شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/4/26 معرفی بیمار با عفونت cmv و نقص ایمنی

جلسه در مورخ 26/4/95 با حضور دکتر کریمی و طباطبایی و فهیم زاد وآرمین و شیوا و قنایی و پورمشتاق و شیروانی و همکاران محترم بخش ایمونولوژیِ برگزار شد
در ابتدا دکتر سخاوی در مورد درمان و علایم عفونت cmv در کودکان دچار نقص ایمنی صحبت کردند .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/2/25 پنومونی آتیپیک و معرفی بیمار با لکوسیتوز و ضایعات پوسچولار پوستی

جلسه مورخ 25/2/95 با حضور دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق برگزار شد .
در ابتدا مطلبی در مورد پنومونی آتی پیک توسط خانم دکتر مقدم گفته شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/2/18 معرفی بیمار با تب طولانی و نوتروپنی

جلسه در مورخ 95.2.18 با حضور استاد کریمی ، دکتر ارمین ، دکتر قنایی ، دکتر فهیم زاد ، کتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق ، دکتر رفیعی طباطبایی ، دکتر چاووش زاده ، دکتر بابایی برگزار شد.

ادامه مطلب